ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็น “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

Replies
1
Voices
1
admin

ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็น “ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา”

  • ความไม่เท่าเทียมกันของคุณภาพ และมาตรฐานของการจัดการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น