ทีมบริหาร

นายวิรัตน์ เจริญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
โทร.096-3549977
Email:: wiratcharoende@gmail.com

นายธีระพันธ์ ศรีน้อย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

Email :: esno2530@gmail.com

นายสุรชัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

Email:: Surachai.tombio@gmail.com

นายราวิน อภัยโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Email:: 107.25pongpang@gmail.com

นางสาวกาญจนา ศรีเทศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Email:: –