หัวหน้าฝ่าย

นายวิรัตน์ เจริญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

นายสุรชัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเกษมณี อุทาจิต

หัวหนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายธีระพันธ์ ศรีน้อย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายราวิน อภัยโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป