About

ตราโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

          โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนพรเจริญวิทยา  แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศของกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2537 มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากวัดป่าดานศรีสำราญ วัดป่าวิเวกและประชาชนในเขตตำบลศรีสำราญ มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก จำนวน 107 คน ลำดับความโดยย่อดังนี้

          พุทธศักราช 2535 เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยวัด ประชาชน ร่วมกับสภาตำบลดอนหญ้านางร่วมมือสร้างอาคารชั่วคราวได้จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน

        ประชาชน ร่วมกับ  สภาตำบลดอนหญ้านางร่วมมือสร้างอาคารชั่วคราว
       ประชาชน ร่วมกับสภาตำบลดอนหญ้านางร่วมมือสร้างอาคารชั่วคราว

          พุทธศักราช 2537 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมใหม่  พร้อมจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ   ก  ข  ค  และอาคารประกอบทั้งวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน  12,000,000  บาท

ภาพการก่อสร้าง อาคาร ก
ภาพการก่อสร้าง อาคาร ข

          พุทธศักราช 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารประกอบจำนวน 5 รายการ  งบประมาณ 907,500 บาทและค่าปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเป็นเงิน  362,500   บาท   ค่าทำถนนในโรงเรียน  300,000  บาท  และค่าไฟฟ้า  –  ประปา   จำนวนเงิน  600,000   บาท

          พุทธศักราช 2540 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  2  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียน  60  คน

พุทธศักราช 2559 ได้รับการระดมทุนจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม เพื่อก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ จำนวนเงิน 900,000 บาท

โดมเอนกประสงค์

          ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีนักเรียนจำนวน   161   คน  

ที่ตั้งของโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

          โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 217  บ้านนาคำ หมู่ที่ 1   ตำบลศรีสำราญ  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ    ห่างจากอำเภอพรเจริญประมาณ 20  กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ  40  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ประมาณ  120  กิโลเมตร