สภานักเรียน

นายกฤต ผิวขำ

ประธานนักเรียน

นายสิทธิโชค แสนดวง

รองประธานนักเรียน

นางสาวอาริยา บุญไสว

เลขานุการ

นายประสิทธิ์ แสนดวง

เหรัญญิก

นางสาววรรณนิภา คุ้มไข่น้ำ

กิจกรรมวิชาการ

นายณัฐพงศ์ มโนรส

สารวัตรนักเรียน

นางสาวน้ำผึ้ง สอนศรี

ฝ่ายบริการ

นางสาวรักษิณา เนื่องแก้ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาววิชญาพร อินทะรักษา

ฝ่ายประสานงาน