ผลงานครู

ผลงานครูปี 2562 – 2564

นายวิรัตน์ เจริญดี

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ผลงาน

 • ผู้นำนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

นายธีระพันธ์ ศรีน้อย

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

ผลงาน

 • ผู้นำนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

นายสุรชัย จันทร์เพ็ง

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

 • โล่ “ครูดีไม่มีอบายมุข’62”
 • ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
 • ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  69 ประจำปีการศึกษา 2562

นางสาวพรนับพัน หรรษา

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

 • เกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข’62”
 • โล่ “ครูดีผู้เติมเต็มดวงใจให้ศิษย์”
 • เกียรติบัตร รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภทรายการผลงานครูดีเด่น รูปแบบ Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวกาญจนา ศรีเทศ

ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

ผลงาน

 • ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ’63
 • ครูผู้สอนดีเด่น การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นางสาวจุฑามาศ ปราณีตพลคลัง

ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

ผลงาน

 • ครูผู้สอนดีเด่น การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นายราวิน อภัยโส

ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

ผลงาน/รางวัล

 • ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564
 • ครูผู้สอนดี การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ’63

นายยรรยง ปาวะรี

ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

ผลงาน/รางวัล

 • ครูผู้สอนดี การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นางสาวสุพัตรา คอมแพงจันทร์

ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

ผลงาน

 • ครูผู้สอนดีเด่น การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นายวิวัฒน์ชัย จันทะนุย

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงาน

นางสาวทิพย์กมล ผลไพบูลย์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

างสาวสุมนมาศ ไพบูลย์

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

ผลงาน

นางสาวคุณากร ศรีชำนิ

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

ผลงาน

นางสาวจินตหรา หลักคำ

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการการแข่งขันตลกระดับชั้น ม.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562