คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายสุริยัญ   จันดา                   ประธานคณะกรรมการ( ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  2. นายสังข์ทอง  ประสารศรี          กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  3. นายสุดใจ  ชัยปาน                   กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
  4. นายสุดใจ  โสมอินทร์               กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
  5. นายกฤษดา  แดนนาสาร           กรรมการ  (ผู้แทน อปท.)
  6. ร.ต.อ.มงคลชัย  พรมสุริย์         กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
  7. นายวงศ์  นามนนท์                   กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)                      
  8. นายวิรัตน์  เจริญดี                    กรรมการ (ผู้แทนครู)
  9. นายสุวัฒน์  อินทวงศ์                กรรมการและเลขานุการ (ผอ. รร.)